Monday, 10 May 2010

Cover Edition 230, March 28 - April 3

30 comments:

 1. 當一個人內心能容納兩樣相互衝突的東西,這個人便開始變得有價值了。............................................................

  ReplyDelete
 2. 教育的目的,不在應該思考什麼,而是教吾人怎樣思考............................................................

  ReplyDelete
 3. 要在憂患恥辱的環境裡,創造我們自力更生的新生活。..................................................

  ReplyDelete
 4. 知識可以傳授,智慧卻不行。每個人必須成為他自己。. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  ReplyDelete
 5. 死亡是悲哀的,但活得不快樂更悲哀。. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  ReplyDelete
 6. 教育的目的,不在應該思考什麼,而是教吾人怎樣思考......................................................................

  ReplyDelete